Om oss

Vår värdegrund

Vår värdegrund utgår från allas lika värde och att individens bästa ska vara i centrum. Det innebär att varje människa är värdefull och ska bemötas med respekt, lyhördhet och värme oavsett etnisk bakgrund, ålder, funktion, religion och kön. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete med barnen och de unga, hens  nätverk, socialnämnden samt andra aktörer för samverkan.

Avita Omsorg AB tillhandahåller konsulentstödda jour- och familjehem för kortare eller längre placeringsperioder samt stödboende. 

Målet med insatsen är att skapa en trygg bas för de placerade inom vilken de kan utvecklas till trygga individer med ett socialt adekvat beteende. Den placerade ska förberedas inför vuxenlivet och vara självständig när en naturlig utflytt från familjehemmet sker på grund av ålder. I de fall en biologisk familj finns i den placerades nätverk ska samverkan ske med ansvarig socialtjänst för att upprätthålla ett umgänge och om möjligt återförena den placerade med sin familj.

Genom hela placeringsperioden sker tätt samarbete med placerande socialnämnd och vid behov andra aktörer så som skola, BUP, god man/ tf vårdnadshavare, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer.

Verksamheten bygger på adekvat kompetens hos medarbetarna, aktuella lagar, föreskrifter, barnkonventionen och egna kvalitetskrav. Vi planerar insatsen väl, följer upp den och dokumenterar genomförandet. 

Arbetet ska alltid utgå från barnets bästa och ska bidra till att hen får en trygg bas som möjliggör en konstruktiv personlig utveckling. Insatsen ska vara säker, kontinuerlig och ändamålsenlig. Verksamheten ska vila på aktuella lagar och förskrifter samt på relevanta och beprövade teorier och arbetssätt.